Tag Archives: อุทยานแห่งชาติ

รายชื่ออุทยานแห่งชาติทั้งหมดในประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติ

อุทยานแห่งชาติ หมายถึงเขตพื้นที่ซึ่งสงวนไว้เพื่อที่จะรักษาและทำการคุ้มครอง ทรัพยากรทางธรรมชาตินั้นๆ ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมมิให้ถูกทำลาย หรือเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งพื้นที่ดินทั่วไป ภูเขา ห้วย หนอง คลอง ...

Read More »