Tag Archives: อบายมุข

อบายมุข 6 คืออะไร มีอะไรบ้าง

อบายมุข 6 คือหนทางแห่งความทุกข์และความเสื่อมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้ว่า อบายมุขคือหนทางแห่งความเสื่อมและทางแห่งทุกข์โดยแท้ ทรงกล่าวว่า อบายมุขนั้นประกอบไปด้วย 6 สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง ดังนี้ ...

Read More »