Tag Archives: ศาล

ศาลรัฐธรรมนูญคือใคร ทำหน้าที่อะไร

สัญลักษณ์ของศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ คือองค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญองค์กรหนึ่ง ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 ศาลรัฐธรรมนูญจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และยังคงอยู่เมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ...

Read More »

ศาลแพ่งคือใคร มีหน้าที่อะไร

ศาลแพ่ง

ศาลแพ่ง คือศาลประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่พิจารณาคดีแพ่งหรือคดีเกี่ยวกับเงินๆทองๆนั่นเอง ศาลแพ่งหรือเรียกอีกชื่อว่าศาลผู้บริโภค มีหน้าที่หลักในการพิจารณาคดีความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทอง เรื่องหนี้สิน การขอให้ชำระหนี้ เหล่านี้เป็นต้น โดยจะพิจารณามูลหนี้ไปตาม คำร้อง/คำโต้แย้ง ของคู่ความทั้งสอง ...

Read More »