Tag Archives: ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญคือใคร ทำหน้าที่อะไร

สัญลักษณ์ของศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ คือองค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญองค์กรหนึ่ง ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 ศาลรัฐธรรมนูญจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และยังคงอยู่เมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ...

Read More »