Tag Archives: รัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญไทยมีกี่ฉบับ อะไรบ้าง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

รัฐธรรมนูญ คือกฏหมายสูงสุดของไทยนับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองปี 2475 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาแล้วทั้งสิ้น 18 ฉบับ ดังนี้ ...

Read More »