Tag Archives: มธุรดา

รุ่งอรุณ สรรพคุณและประโยชน์ของรุ่งอรุณ

รุ่งอรุณ

ต้นรุ่งอรุณ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ต้นมธุรดา เป็นพันธุ์ไม้ดอกที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก โดยจัดเป็นพันธุ์ไม้ตระกูลเดียวกับปีบ เพกา เดิมเป็นไม้เลื้อยพื้นเมืองของประเทศจีนตอนใต้ มีลักษณะเป็นไม้เลื้อยมีรากยึดเกาะ ใบเป็นใบประกอบขนนกรูปไข่ มีใบย่อย ...

Read More »