Tag Archives: พญาสัตบรรณ

าสัตบรรณ สรรพคุณและประโยชน์ของพญาสัตบรรณ

พญาสัตบรรณ

พญาสัตบรรณ เป็นพันธุ์ไม้เก่าแก่ในประเทศอินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ สัตตบรรณ จะบัน บะซา ปูลา ปูแล ตีนเป็ด ...

Read More »