Tag Archives: ปีบ

ปีบ สรรพคุณและประโยชน์ของต้นปีบ

ปีบ

ต้นปีบเดิมเป็นพันธุ์พื้นเมืองของประเทศไทย และพม่า มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ กาสะลอง กาซะลอง กาดสะลอง กาสะลองคำ ก้องกลางดัง กางของ เป็นต้น ...

Read More »