Tag Archives: นายกรัฐมนตรี

รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย

นายกรัฐมนตรีของไทย

ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำสูงสุดของฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของอำนาจตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งประกอบไปด้วยอำนาจบริหาร อำนาจนิติบัญญัติและอำนาจตุลาการ ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเริ่มมีครั้งแรกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ. 2475 โดยที่ประเทศไทยของเรามีนายกรัฐมนตรีมาแล้วทั้งหมด 28 คน ...

Read More »