Tag Archives: นางแย้ม

นางแย้ม สรรพคุณและประโยชน์ของนางแย้ม

นางแย้ม

นางแย้ม มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ปิ้งสมุทร ป้องช้อน ปิ้งชะมด ส้วนใหญ่ ปิ้งหอม กะอุมเปอ เป็นต้น จัดเป็นพันธุ์ไม้ตระกูลเดียวกับนางแย้มป่า ...

Read More »