Tag Archives: ธรรมะสอนใจ

อริยทรัพย์ 7 คืออะไร

อริยทรัพย์ 7 คือทรัพย์อันประเสริฐ 7 ประการ ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามนุษย์ทั้งหลายควรพึงแสวงหาทรัพย์ทั้ง 7 ประการนี้ไว้กับตน อริยทรัพย์ 7 ...

Read More »

นิวรณ์ 5 คืออะไร

นิวรณ์ 5 หมายถึง เครื่องกั้น 5 ประการที่เป็นเครื่องปิดกั้นหรือขัดขวางไม่ให้บรรลุถึงความดีและความเจริญ และเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถบรรลุธรรมชั้นสูงได้ จนทำให้เลิกล้มความตั้งใจปฏิบัติไปในที่สุด นิวรณ์ 5 ...

Read More »

มงคลชีวิต 38 ประการ มีอะไรบ้าง

มงคลชีวิต 38 ประการ คือหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อความเจริญและความเป็นมงคลต่อชีวิตตนเอง มงคลชีวิต 38 ประการ ประกอบไปด้วย ...

Read More »

อบายมุข 6 คืออะไร มีอะไรบ้าง

อบายมุข 6 คือหนทางแห่งความทุกข์และความเสื่อมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้ว่า อบายมุขคือหนทางแห่งความเสื่อมและทางแห่งทุกข์โดยแท้ ทรงกล่าวว่า อบายมุขนั้นประกอบไปด้วย 6 สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง ดังนี้ ...

Read More »

ศีล 5 คืออะไร มีอะไรบ้าง

ศีล 5 คือศีลพื้นฐานที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ชาวพุทธทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นหลักของชีวิต ศีล 5 ข้อประกอบไปด้วยหลักปฏิบัติ 5 ข้อ ศีล 5 ...

Read More »

อริยสัจ 4 คืออะไร มีอะไรบ้าง

อริยสัจ 4 หมายถึงความจริงอันประเสริฐ ความจริงแห่งพระอริยะ มีอยู่ 4 ประการด้วยกัน ความจริงอันประเสริฐทั้ง 4 ประการของอริยสัจ ...

Read More »