Tag Archives: ทศพิธราชธรรม

ทศพิธราชธรรม 10 มีอะไรบ้าง

ทศพิธราชธรรม 10 หมายถึง ธรรมะสำหรับพระราชา ธรรมะสำหรับผู้ปกครองหรือเป็นผู้บังคับบัญชา ที่จะพึงประพฤติปฏิบัติต่อคนที่อยู่ใต้ปกครองของตนเอง ให้อยู่อย่างมีความสุขและเสมอภาคกัน ทศพิธราชธรรม 10 ประกอบไปด้วย ...

Read More »