Tag Archives: ต้นปีบทอง

ปีบทอง สรรพคุณและประโยชน์ของต้นปีบทอง

ปีบทอง

ต้นปีบทอง (Tree jasmine) หรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่า ต้นกาซะลองคำ มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ จางจืด กาซะลองคำ กาสะลองคำ สำเภาหลามต้น ...

Read More »