Tag Archives: ต้นนนทรี

นนทรี สรรพคุณและประโยชน์ของต้นนนทรี

นนทรี

นนทรี มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ สารเงิน  กระถินป่า กระถินแดง นนทรีบ้าน เป็นต้น จัดเป็นพืชในตระกูลถั่ว และเป็นพันธุ์ไม้ตระกูลเดียวกับนนทรีป่า มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดียภาคตะวันออกและภาคใต้ ...

Read More »