Tag Archives: จังหวัด

ภาคตะวันออกมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง

ภาคตะวันออก เป็นอีกภาคหนึ่งของประเทศไทยที่มีความสำคัญมากที่สุด จังหวัดในภาคตะวันออกมีทั้งหมด 7 จังหวัด ดังนี้ 1.จังหวัดจันทบุรี 2.จังหวัดฉะเชิงเทรา 3.จังหวัดชลบุรี 4.จังหวัดตราด ...

Read More »

ภาคตะวันตกมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง

ภาคตะวันตก อยู่ทางตะวันตกของประเทศ มีลักษณะพื้นที่เป็นทั้งที่สูงและที่ราบต่ำ ภาคตะวันตกมีจังหวัดทั้งหมด 5 จังหวัด ดังนี้ 1.จังหวัดกาญจนบุรี 2.จังหวัดตาก 3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ...

Read More »

ภาคกลางมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง

ภาคกลาง อยู่ตอนกลางของประเทศ มีความอุดมสมบูรณ์และมีประชากรอยู่หนาแน่น ภาคกลางประกอบไปด้วยจังหวัดทั้งหมด 21 จังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ดังนี้ 1.จังหวัดกำแพงเพชร 2.จังหวัดชัยนาท ...

Read More »

ภาคใต้มีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง

ภาคใต้ ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ทางใต้ของประเทศไทย ด้านบนติดกับภาคตะวันตก ภาคใต้นั้นมีจังหวัดอยู่ทั้งสิ้น 14 จังหวัด ดังนี้ 1.จังหวัดกระบี่ 2.จังหวัดชุมพร ...

Read More »

ภาคเหนือมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง

ภาคเหนือ อยู่ทางเหนือสุดของประเทศไทย ติดกับประเทศพม่าและประเทศลาว ภาคเหนือประกอบไปด้วยจังหวัดน้อยใหญ่จำนวนทั้งสิ้น 9 จังหวัดคือ 1. จังหวัดเชียงราย (ชื่อเดิม โยนกเชียงแสน) ...

Read More »

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจังหวัดอะไรบ้าง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเป็นภาคที่มีพื้นที่และมีจังหวัดมากที่สุดของไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจังหวัดอยู่ทั้งหมด 20 จังหวัดดังนี้ 1.จังหวัดกาฬสินธุ์ 2.จังหวัดขอนแก่น 3.จังหวัดชัยภูมิ 4.จังหวัดนครพนม 5.จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More »

ประเทศไทยมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง

จังหวัด คือส่วนราชการระดับภูมิภาคของไทย มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าส่วนราชการ นับถึงปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยประกอบไปด้วยจังหวัดทั้งหมด 76 จังหวัด และ ...

Read More »