Tag Archives: กระวาน

กระวาน สรรพคุณและประโยชน์ของกระวานไทย

กระวาน

กระวาน มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ กระวานขาว กระวานดำ กระวานแดง กระวานจันทร์ ปลาก้อ ข่าโคก กระวานโพธิสัตว์ เป็นต้น ...

Read More »