Tag Archives: กรรณิการ์

กรรณิการ์ สรรพคุณและประโยชน์ของกรรณิการ์

กรรณิการ์

กรรณิการ์มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อ มีความหมายว่า ช่อฟ้า กลีบบัว ดอกไม้ และเครื่องประดับ มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมในตอนกลางของประเทศอินเดีย กระจายพันธุ์อยู่ในอินเดีย สุมาตรา ชวา ...

Read More »