เมืองไทยของเรา

พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา

กรุงศรีอยุธยาหรืออาณาจักรอยุธยา เป็นราชธานีเดิมของชนชาติไทยยาวนานถึง 417 ปี อาณาจักรอยุธยาปกครองด้วยระบบกษัตริย์หรือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช เป็นอาณาจักรขนาดใหญ่ มีศูนย์กลางการปกครองอยู่บริเวณจังหวัดอยุธยาในปัจจุบัน มีกษัตริย์ปกครองทั้งสิ้น 33 พระองค์ ...

Read More »

วัดประจำรัชกาลสมัยรัตนโกสินทร์

วัดประจำรัชกาล

วัดประจำรัชกาล คือวัดหลวงที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง สถาปนา ยกย่อง หรือเสด็จอยู่เป็นประจำ ในสมัยรัตนโกสินทร์หรือราชวงศ์จักรในปัจจุบันก็ได้มีการยกวัดต่างๆขึ้นเป็นวัดประจำรัชกาลมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 มาจนถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ...

Read More »

รายชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั้งหมดของไทย

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หมายถึงพื้นที่ที่กำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยอย่างปลอดภัยของสัตว์ป่าทุกชนิด เพื่อที่สัตว์ป่าจะได้มีโอกาสขยายพันธุ์ตามธรรมชาติได้มากขึ้นโดยไม่ถูกรบกวน ซึ่งโดยส่วนมากจะประกอบไปด้วยสัตว์ป่าหายากและสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของประเทศไทยมีอยู่ทั้งหมด 57 แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ รายชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั้งหมด 57 แห่งของไทยมีรายชื่อดังนี้ ...

Read More »

รายชื่ออุทยานแห่งชาติทั้งหมดในประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติ

อุทยานแห่งชาติ หมายถึงเขตพื้นที่ซึ่งสงวนไว้เพื่อที่จะรักษาและทำการคุ้มครอง ทรัพยากรทางธรรมชาตินั้นๆ ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมมิให้ถูกทำลาย หรือเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งพื้นที่ดินทั่วไป ภูเขา ห้วย หนอง คลอง ...

Read More »

ภาคตะวันออกมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง

ภาคตะวันออก เป็นอีกภาคหนึ่งของประเทศไทยที่มีความสำคัญมากที่สุด จังหวัดในภาคตะวันออกมีทั้งหมด 7 จังหวัด ดังนี้ 1.จังหวัดจันทบุรี 2.จังหวัดฉะเชิงเทรา 3.จังหวัดชลบุรี 4.จังหวัดตราด ...

Read More »

ภาคตะวันตกมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง

ภาคตะวันตก อยู่ทางตะวันตกของประเทศ มีลักษณะพื้นที่เป็นทั้งที่สูงและที่ราบต่ำ ภาคตะวันตกมีจังหวัดทั้งหมด 5 จังหวัด ดังนี้ 1.จังหวัดกาญจนบุรี 2.จังหวัดตาก 3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ...

Read More »

ภาคกลางมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง

ภาคกลาง อยู่ตอนกลางของประเทศ มีความอุดมสมบูรณ์และมีประชากรอยู่หนาแน่น ภาคกลางประกอบไปด้วยจังหวัดทั้งหมด 21 จังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ดังนี้ 1.จังหวัดกำแพงเพชร 2.จังหวัดชัยนาท ...

Read More »

ภาคใต้มีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง

ภาคใต้ ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ทางใต้ของประเทศไทย ด้านบนติดกับภาคตะวันตก ภาคใต้นั้นมีจังหวัดอยู่ทั้งสิ้น 14 จังหวัด ดังนี้ 1.จังหวัดกระบี่ 2.จังหวัดชุมพร ...

Read More »

ภาคเหนือมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง

ภาคเหนือ อยู่ทางเหนือสุดของประเทศไทย ติดกับประเทศพม่าและประเทศลาว ภาคเหนือประกอบไปด้วยจังหวัดน้อยใหญ่จำนวนทั้งสิ้น 9 จังหวัดคือ 1. จังหวัดเชียงราย (ชื่อเดิม โยนกเชียงแสน) ...

Read More »

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจังหวัดอะไรบ้าง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเป็นภาคที่มีพื้นที่และมีจังหวัดมากที่สุดของไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจังหวัดอยู่ทั้งหมด 20 จังหวัดดังนี้ 1.จังหวัดกาฬสินธุ์ 2.จังหวัดขอนแก่น 3.จังหวัดชัยภูมิ 4.จังหวัดนครพนม 5.จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More »