การเมืองการปกครอง

กกต. คือใคร ทำหน้าที่อะไร

กกต. คณะกรรมการการเลือกตั้ง

กกต. หรือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง คือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญอีกแห่งหนึ่ง กกต. หรือ Election Commission of Thailand ...

Read More »

รัฐธรรมนูญไทยมีกี่ฉบับ อะไรบ้าง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

รัฐธรรมนูญ คือกฏหมายสูงสุดของไทยนับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองปี 2475 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาแล้วทั้งสิ้น 18 ฉบับ ดังนี้ ...

Read More »

ศาลรัฐธรรมนูญคือใคร ทำหน้าที่อะไร

สัญลักษณ์ของศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ คือองค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญองค์กรหนึ่ง ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 ศาลรัฐธรรมนูญจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และยังคงอยู่เมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ...

Read More »

รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย

นายกรัฐมนตรีของไทย

ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำสูงสุดของฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของอำนาจตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งประกอบไปด้วยอำนาจบริหาร อำนาจนิติบัญญัติและอำนาจตุลาการ ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเริ่มมีครั้งแรกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ. 2475 โดยที่ประเทศไทยของเรามีนายกรัฐมนตรีมาแล้วทั้งหมด 28 คน ...

Read More »