ความรู้รอบตัว

ศีล 227 ข้อของพระสงฆ์มีอะไรบ้าง

ศีล 227 ข้อ คือศีลหรือข้อห้ามสำหรับพระภิษุสงฆ์ในพุทธศาสนาซึ่งจะละเมิดมิได้ เพื่อให้พระภิกษุมีจริยาวัตรที่ดีงาม เป็นผู้อยู่ในศีลในธรรม และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคณะสงฆ์ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงกำหนดข้อห้ามมิให้ให้พระภิกษุสงฆ์กระทำไว้ทั้งสิ้น 227 ข้อ ...

Read More »

รัฐธรรมนูญไทยมีกี่ฉบับ อะไรบ้าง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

รัฐธรรมนูญ คือกฏหมายสูงสุดของไทยนับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองปี 2475 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาแล้วทั้งสิ้น 18 ฉบับ ดังนี้ ...

Read More »

ศาลรัฐธรรมนูญคือใคร ทำหน้าที่อะไร

สัญลักษณ์ของศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ คือองค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญองค์กรหนึ่ง ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 ศาลรัฐธรรมนูญจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และยังคงอยู่เมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ...

Read More »

รายชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั้งหมดของไทย

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หมายถึงพื้นที่ที่กำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยอย่างปลอดภัยของสัตว์ป่าทุกชนิด เพื่อที่สัตว์ป่าจะได้มีโอกาสขยายพันธุ์ตามธรรมชาติได้มากขึ้นโดยไม่ถูกรบกวน ซึ่งโดยส่วนมากจะประกอบไปด้วยสัตว์ป่าหายากและสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของประเทศไทยมีอยู่ทั้งหมด 57 แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ รายชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั้งหมด 57 แห่งของไทยมีรายชื่อดังนี้ ...

Read More »

อบายมุข 6 คืออะไร มีอะไรบ้าง

อบายมุข 6 คือหนทางแห่งความทุกข์และความเสื่อมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้ว่า อบายมุขคือหนทางแห่งความเสื่อมและทางแห่งทุกข์โดยแท้ ทรงกล่าวว่า อบายมุขนั้นประกอบไปด้วย 6 สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง ดังนี้ ...

Read More »

RAM คืออะไร ทำหน้าที่อะไร

RAM

RAM หรือ Random Access Memory มีความจำเป็นและสำคัญมากต่อคอมพิวเตอร์ RAM ถือว่าเป็นหน่วยความจำของระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้หรือ Application ต่างๆของระบบ ...

Read More »

ศีล 5 คืออะไร มีอะไรบ้าง

ศีล 5 คือศีลพื้นฐานที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ชาวพุทธทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นหลักของชีวิต ศีล 5 ข้อประกอบไปด้วยหลักปฏิบัติ 5 ข้อ ศีล 5 ...

Read More »

รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย

นายกรัฐมนตรีของไทย

ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำสูงสุดของฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของอำนาจตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งประกอบไปด้วยอำนาจบริหาร อำนาจนิติบัญญัติและอำนาจตุลาการ ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเริ่มมีครั้งแรกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ. 2475 โดยที่ประเทศไทยของเรามีนายกรัฐมนตรีมาแล้วทั้งหมด 28 คน ...

Read More »

อาบัติปาราชิก มีกี่ข้อ อะไรบ้าง

อาบัติปาราชิก คืออาบัติขั้นสูงสุดของพระสงฆ์ ซึ่งทำให้ขาดจากการเป็นพระในทันที อาบัติปาราชิก มีอยู่ทั้งหมด 4 ข้อ ดังนี้ 1. เสพเมถุน ...

Read More »

รายชื่ออุทยานแห่งชาติทั้งหมดในประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติ

อุทยานแห่งชาติ หมายถึงเขตพื้นที่ซึ่งสงวนไว้เพื่อที่จะรักษาและทำการคุ้มครอง ทรัพยากรทางธรรมชาตินั้นๆ ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมมิให้ถูกทำลาย หรือเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งพื้นที่ดินทั่วไป ภูเขา ห้วย หนอง คลอง ...

Read More »