ความรู้รอบตัว

รายชื่อหุ้นทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ (SET)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายชื่อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ ตลาด SET และ ตลาด MAI หุ้นในตลาดหลักทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ...

Read More »

พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา

กรุงศรีอยุธยาหรืออาณาจักรอยุธยา เป็นราชธานีเดิมของชนชาติไทยยาวนานถึง 417 ปี อาณาจักรอยุธยาปกครองด้วยระบบกษัตริย์หรือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช เป็นอาณาจักรขนาดใหญ่ มีศูนย์กลางการปกครองอยู่บริเวณจังหวัดอยุธยาในปัจจุบัน มีกษัตริย์ปกครองทั้งสิ้น 33 พระองค์ ...

Read More »

วัดประจำรัชกาลสมัยรัตนโกสินทร์

วัดประจำรัชกาล

วัดประจำรัชกาล คือวัดหลวงที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง สถาปนา ยกย่อง หรือเสด็จอยู่เป็นประจำ ในสมัยรัตนโกสินทร์หรือราชวงศ์จักรในปัจจุบันก็ได้มีการยกวัดต่างๆขึ้นเป็นวัดประจำรัชกาลมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 มาจนถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ...

Read More »

ใน 1 ปีมีวันพระกี่วัน วันไหนบ้าง

วันพระ

วันพระ เป็นวันที่เหล่าพุทธศาสนิกชนนิยมไปทำบุญใส่บาตรหรือไม่ก็เข้าวัดฟังธรรม ถือศีลกินผัก นั่งสมาธิ ปล่อยนกปล่อยปลา หรือทำบุญในรูปแบบอื่นๆตามแต่จะสะดวกกัน ในขณะที่บางท่านทราบแล้วแต่อีกหลายท่านอาจจะยังไม่แน่ใจว่าในรอบ 1 ปี เรามีวันพระกี่วันกันแน่ ...

Read More »

อริยทรัพย์ 7 คืออะไร

อริยทรัพย์ 7 คือทรัพย์อันประเสริฐ 7 ประการ ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามนุษย์ทั้งหลายควรพึงแสวงหาทรัพย์ทั้ง 7 ประการนี้ไว้กับตน อริยทรัพย์ 7 ...

Read More »

ทศพิธราชธรรม 10 มีอะไรบ้าง

ทศพิธราชธรรม 10 หมายถึง ธรรมะสำหรับพระราชา ธรรมะสำหรับผู้ปกครองหรือเป็นผู้บังคับบัญชา ที่จะพึงประพฤติปฏิบัติต่อคนที่อยู่ใต้ปกครองของตนเอง ให้อยู่อย่างมีความสุขและเสมอภาคกัน ทศพิธราชธรรม 10 ประกอบไปด้วย ...

Read More »

นิวรณ์ 5 คืออะไร

นิวรณ์ 5 หมายถึง เครื่องกั้น 5 ประการที่เป็นเครื่องปิดกั้นหรือขัดขวางไม่ให้บรรลุถึงความดีและความเจริญ และเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถบรรลุธรรมชั้นสูงได้ จนทำให้เลิกล้มความตั้งใจปฏิบัติไปในที่สุด นิวรณ์ 5 ...

Read More »

อกุศลกรรมบถ 10 คืออะไร

อกุศลกรรมบถ 10 หมายถึง หนทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศล หรือการกระทำอันเป็นทางนำไปสู่ทุคติ ความเสื่อมทั้งปวง พระพุทธองค์ทรงบัญญัติอกุศลกรรมบถไว้ 10 ประการด้วยกัน อกุศลกรรมบถ ...

Read More »

มงคลชีวิต 38 ประการ มีอะไรบ้าง

มงคลชีวิต 38 ประการ คือหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อความเจริญและความเป็นมงคลต่อชีวิตตนเอง มงคลชีวิต 38 ประการ ประกอบไปด้วย ...

Read More »