หลักธรรมะ

ศีล 5 คืออะไร มีอะไรบ้าง

ศีล 5 คือศีลพื้นฐานที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ชาวพุทธทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นหลักของชีวิต ศีล 5 ข้อประกอบไปด้วยหลักปฏิบัติ 5 ข้อ ศีล 5 ...

Read More »

อาบัติปาราชิก มีกี่ข้อ อะไรบ้าง

อาบัติปาราชิก คืออาบัติขั้นสูงสุดของพระสงฆ์ ซึ่งทำให้ขาดจากการเป็นพระในทันที อาบัติปาราชิก มีอยู่ทั้งหมด 4 ข้อ ดังนี้ 1. เสพเมถุน ...

Read More »

อริยสัจ 4 คืออะไร มีอะไรบ้าง

อริยสัจ 4 หมายถึงความจริงอันประเสริฐ ความจริงแห่งพระอริยะ มีอยู่ 4 ประการด้วยกัน ความจริงอันประเสริฐทั้ง 4 ประการของอริยสัจ ...

Read More »