หลักธรรมะ

ศีล 10 มีอะไรบ้าง

ศีล 10 นี้ เป็นข้อปฏิบัติของสามเณร สามเณรี และสิกขมานา ศีล 10 มีอะไรบ้าง โดยศีล ...

Read More »

ศีล 8 มีอะไรบ้าง

การรักษาศีล คือความตั้งใจที่เราจะละเว้นจากการทำชั่ว ความทุจริตต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ไม่ดีทุกประการ ทั้งกาย วาจา และใจ ศีลแปด หรือ อุโบสถศีล ...

Read More »

ใน 1 ปีมีวันพระกี่วัน วันไหนบ้าง

วันพระ

วันพระ เป็นวันที่เหล่าพุทธศาสนิกชนนิยมไปทำบุญใส่บาตรหรือไม่ก็เข้าวัดฟังธรรม ถือศีลกินผัก นั่งสมาธิ ปล่อยนกปล่อยปลา หรือทำบุญในรูปแบบอื่นๆตามแต่จะสะดวกกัน ในขณะที่บางท่านทราบแล้วแต่อีกหลายท่านอาจจะยังไม่แน่ใจว่าในรอบ 1 ปี เรามีวันพระกี่วันกันแน่ ...

Read More »

อริยทรัพย์ 7 คืออะไร

อริยทรัพย์ 7 คือทรัพย์อันประเสริฐ 7 ประการ ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามนุษย์ทั้งหลายควรพึงแสวงหาทรัพย์ทั้ง 7 ประการนี้ไว้กับตน อริยทรัพย์ 7 ...

Read More »

ทศพิธราชธรรม 10 มีอะไรบ้าง

ทศพิธราชธรรม 10 หมายถึง ธรรมะสำหรับพระราชา ธรรมะสำหรับผู้ปกครองหรือเป็นผู้บังคับบัญชา ที่จะพึงประพฤติปฏิบัติต่อคนที่อยู่ใต้ปกครองของตนเอง ให้อยู่อย่างมีความสุขและเสมอภาคกัน ทศพิธราชธรรม 10 ประกอบไปด้วย ...

Read More »

นิวรณ์ 5 คืออะไร

นิวรณ์ 5 หมายถึง เครื่องกั้น 5 ประการที่เป็นเครื่องปิดกั้นหรือขัดขวางไม่ให้บรรลุถึงความดีและความเจริญ และเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถบรรลุธรรมชั้นสูงได้ จนทำให้เลิกล้มความตั้งใจปฏิบัติไปในที่สุด นิวรณ์ 5 ...

Read More »

อกุศลกรรมบถ 10 คืออะไร

อกุศลกรรมบถ 10 หมายถึง หนทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศล หรือการกระทำอันเป็นทางนำไปสู่ทุคติ ความเสื่อมทั้งปวง พระพุทธองค์ทรงบัญญัติอกุศลกรรมบถไว้ 10 ประการด้วยกัน อกุศลกรรมบถ ...

Read More »

มงคลชีวิต 38 ประการ มีอะไรบ้าง

มงคลชีวิต 38 ประการ คือหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อความเจริญและความเป็นมงคลต่อชีวิตตนเอง มงคลชีวิต 38 ประการ ประกอบไปด้วย ...

Read More »

ศีล 227 ข้อของพระสงฆ์มีอะไรบ้าง

ศีล 227 ข้อ คือศีลหรือข้อห้ามสำหรับพระภิษุสงฆ์ในพุทธศาสนาซึ่งจะละเมิดมิได้ เพื่อให้พระภิกษุมีจริยาวัตรที่ดีงาม เป็นผู้อยู่ในศีลในธรรม และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคณะสงฆ์ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงกำหนดข้อห้ามมิให้ให้พระภิกษุสงฆ์กระทำไว้ทั้งสิ้น 227 ข้อ ...

Read More »

อบายมุข 6 คืออะไร มีอะไรบ้าง

อบายมุข 6 คือหนทางแห่งความทุกข์และความเสื่อมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้ว่า อบายมุขคือหนทางแห่งความเสื่อมและทางแห่งทุกข์โดยแท้ ทรงกล่าวว่า อบายมุขนั้นประกอบไปด้วย 6 สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง ดังนี้ ...

Read More »