Sponsored Links

อริยสัจ 4 คืออะไร มีอะไรบ้าง

อริยสัจ 4 หมายถึงความจริงอันประเสริฐ ความจริงแห่งพระอริยะ มีอยู่ 4 ประการด้วยกัน

ความจริงอันประเสริฐทั้ง 4 ประการของอริยสัจ 4 ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ ประกอบไปด้วย
1. ทุกข์ ซึ่งหมายถึง สภาพที่ทนได้ยาก ภาวะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ สภาพที่บีบคั้น ไม่มีความสุข
2. สมุทัย ซึ่งหมายถึง สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ โดยสาเหตุแห่งทุกข์มักจะเกิดจากตัณหาหรือความอยาก อันได้แก่ กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา เป็นต้น
3. นิโรธ ซึ่งหมายถึง ความดับทุกข์ อันได้แก่ ตัญหาทั้ง 3 ข้อดังกล่าว
4. มรรค ซึ่งหมายถึง หนทางแห่งการดับทุกข์

มรรคหรือหนทางแห่งการดับทุกข์นั้นมีอยู่ 8 ประการ ซึ่งมักจะนิยมเรียกว่ามรรค 8 หรือว่า มรรค มีองค์ 8 ซึ่งได้แก่
– สัมมาทิฏฐิ คือความเห็นชอบ
– สัมมาสังกัปปะ คือความดำริชอบ
– สัมมาวาจา คือการเจรจาชอบ
– สัมมากัมมันตะ คือทำการงานชอบ
– สัมมาอาชีวะ คือเลี้ยงชีพชอบ
– สัมมาวายามะ คือพยายามชอบ
– สัมมาสติ คือระลึกชอบ
– สัมมาสมาธิ คือตั้งใจชอบ

จากข้อมูลข้างต้น ผู้ใดสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามหลักอริสัจ 4 ได้ถ่องแท้และครบถ้วนแล้ว ย่อมเป็นผู้ที่มีความสุขโดยแท้

พบกับ ความรู้รอบตัว และ เรื่องน่ารู้ มากมายได้ทุกวันที่ knowledge2u.com ครับ…

Sponsored Links