Sponsored Links

อบายมุข 6 คืออะไร มีอะไรบ้าง

อบายมุข 6 คือหนทางแห่งความทุกข์และความเสื่อมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้

องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้ว่า อบายมุขคือหนทางแห่งความเสื่อมและทางแห่งทุกข์โดยแท้ ทรงกล่าวว่า อบายมุขนั้นประกอบไปด้วย 6 สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง ดังนี้
1. การติดสุราและของมึนเมา
2. การชอบเที่ยวกลางคืน
3. การชอบเที่ยวดูการละเล่น
4. การติดการพนัน
5. การคบคนชั่วเป็นมิตร
6. การเกียจคร้านในหน้าที่การงาน

จะเห็นได้ว่า อบายมุขทั้ง 6 ข้อที่ทรงสอนไว้นั้นมีความหมายที่ชัดเจนอยู่ในตัวของมันเอง ผู้ใดเอาตัวเข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขเหล่านี้ ถึงแม้แต่เพียงข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมดก็ตาม ย่อมนำความเสื่อม ความทุกข์ ความไม่สบายกายสบายใจมาให้ทั้งต่อตัวเองและบุคคลรอบข้าง ดังนั้นพึงหลีกเลี่ยงอบายมุขทั้ง 6 ประการข้างต้นเสียให้ห่างไกล

อบายมุข 6 นั้น นอกจากเราควรงดหรือหลีกเลี่ยงแล้ว ถ้าพบคนใกล้ชิด เพื่อนฝูงหรือบุคคลในครอบครัว เข้าไปเกี่ยวข้อง จงอย่าลังเลใจที่จะเข้าไปบอกกล่าว ย้ำเตือน ถึงความไม่ดีของสิ่งเหล่านั้น

พบกับ ความรู้รอบตัว และ เกร็ดความรู้ มากมายได้ทุกวันที่ knowledge2u.com ครับ…

Sponsored Links