Sponsored Links

ศีล 5 คืออะไร มีอะไรบ้าง

ศีล 5 คือศีลพื้นฐานที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ชาวพุทธทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นหลักของชีวิต

ศีล 5 ข้อประกอบไปด้วยหลักปฏิบัติ 5 ข้อ
ศีล 5 มีอะไรบ้าง

ศีลข้อที 1 ปาณาติปาตาเวรมณี หมายถึง การละเว้นจากการฆ่าชีวิตสัตว์ทุกชนิด
ศีลข้อที่ 2 อทินนาทานาเวรมณี หมายถึง การเว้นจากการลักทรัพย์ หรือทรัพย์ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้
ศีลข้อที่ 3 กาเมสุมิสฉาจาราเวรมณี หมายถึง การละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม การประพฤติผิดลูกผิดเมียคนอื่น (มีกิ๊ก มีชู้ก็ไม่ควร ยกเว้นแต่ จะมีการแต่งงาน และหรือมีการรับรู้รับเห็นด้วยจากผู้ปกครองของทั้งสองฝ่าย)
ศีลข้อที่ 4 มุสาวาทาเวรมณี หมายถึง การละเว้นจากการพูดปดงดเท็จ พูดจาโกหก พูดไม่อยู่กับร่องกับรอย
ศีลข้อที่ 5 สุราเมรยมัฌชปะมาทัตถานาเวรมณี หมายถึง การละเว้นจากการดื่มสุราเมรัยและเครื่องดองของมืนเมาทุกชนิด
(ดูบทสวดสมาทานศีล 5 ข้อได้ที่นี่)

ก่อนสวดมนต์บทอื่นๆ หรือนั่งสมาธิทุกครั้งเราควรจะสวดอาราธนาศีล 5 สมาทานศีล 5 ด้วยเพราะ ศีล 5 ข้อนี้นั้นเป็นพื้นฐานที่ดีที่ควรมีของมนุษย์ สวดให้เราระลึกถึงอยู่ทุกวันว่าอะไรที่ไม่ควรทำ ไม่ใช่ว่าเราสวดมนต์ทุกวัน แต่ไม่ปฎิบัติตนให้อยู่ภายในศีล 5 ก็จะไม่มีประโยชน์อันใดเลย

แนะนำบทสวดมนต์ไหว้พระที่ควรสวด ควรจะมีบทสวดเหล่านี้เป็นพื้นฐานก่อนที่จะสวดบทอื่นๆต่อไป

คำบูชาพระ
คำนมัสการพระรัตนตรัย
คำนมัสการพระพุทธเจ้า
คำอาราธนา ศีล 5
คำนมัสการไตรสรณคมน์
คำสมาทาน ศีล 5

คำสมาทานศีล 5
ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัจฉะปะมาทะถานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

คำอาราธนาศีล 5
มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะศีลานิยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะศีลานิยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะศีลานิยาจามะ

จะเห็นว่าศีล 5 ทั้งศีล 5 ข้อ ไม่ใช่เรื่องที่จะปฏิบัติได้ยากอะไรเลย แต่คนเรามักจะละเลยที่จะปฏิบัติกันเสียเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลข้อที่ 5 คือการงดจากการดื่มสุรา เนื่องจากสุรานอกจากจะมีราคาแพงแล้ว ยังไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เป็นการทำลายร่างกายของตนเองเสียด้วย และที่สำคัญการดื่มสุราจะทำให้ขาดสติยั้งคิดและชักนำให้ทำผิดศีลที่เหลืออีก 4 ข้อได้โดยง่าย

พบกับ ความรู้รอบตัว และ สาระน่ารู้ มากมายได้ทุกวันที่ knowledge2u.com ครับ…

Sponsored Links