Sponsored Links

ศาลรัฐธรรมนูญคือใคร ทำหน้าที่อะไร

ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญ คือองค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญองค์กรหนึ่ง ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 ศาลรัฐธรรมนูญจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และยังคงอยู่เมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยทำหน้าที่ในการตัดสินคดีหรือความไม่แน่ใจในความหมายของรัฐธรรมนูญในแต่ละมาตรา

โดยอำนาจหน้าที่แล้ว ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ รวมถึงการพิจารณาวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติ (พรบ.) หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างข้อบังคับการประชุมของสภาผู้แทนราษฎร ของวุฒิสภาหรือของรัฐสภา ที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภาหรือรัฐสภานั้นมีข้อความขัดแย้งต่อกฏหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่ ถูกตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ รวมถึงมีอำนาจในการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา คณะรัฐมนตรี ตลอดจนการวินิจฉัยเพื่อยุบพรรคการเมือง

สัญลักษณ์ของศาลรัฐธรรมนูญ

สัญลักษณ์ของศาลรัฐธรรมนูญ
ที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ตามที่ในข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 9 คน ประกอบไปด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญ 1 คน และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีก 8 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา โดยพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลต่อไปนี้

– ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ จำนวน 3 คน
– ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับ จำนวน 2 คน
– ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านนิติศาสตร์อย่างแท้จริงและได้รับเลือกตามมาตรา 206 ของรัฐธรรมนูญ จำนวน 2 คน
– ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์อื่น ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารราชการแผ่นดินอย่างแท้จริงและได้รับเลือกตามมาตรา 206 ของรัฐธรรมนูญ จำนวน 2 คน

การพ้นจากตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีดังนี้
1. ตาย
2. มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
3. ลาออก
4. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 205
5. กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๐๗
6. วุฒิสภามีมติตามมาตรา 278 ให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง
7. ต้องคำพิพากษาให้จำคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นกรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท ความผิดลหุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาท

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยใดๆออกมาแล้ว คำวินิจฉัยนั้นถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่มีอุทธรณ์หรือฏีกาอีก อีกทั้งคำวินิจฉัยนั้นมีความผูกพันกับทุกองค์กร อันหมายถึงมีผลบังคับใช้กับองค์กรทุกองค์กรในประเทศไทย

พบกับ ความรู้รอบตัว และ สาระน่ารู้ มากมายได้ทุกวันที่ knowledge2u.com ครับ…

Sponsored Links