Sponsored Links

รัฐธรรมนูญไทยมีกี่ฉบับ อะไรบ้าง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรัฐธรรมนูญ คือกฏหมายสูงสุดของไทยนับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองปี 2475 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาแล้วทั้งสิ้น 18 ฉบับ ดังนี้

1. พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475
2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475
3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489
4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490
5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492
6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495
7. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502
8. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511
9. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515
10. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517
11. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519
12. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520
13. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521
14. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534
15. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534
16. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
17. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549
18. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม 2475

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475
.
รัฐธรรมนูญของไทยส่วนมากจะถูกฉีกหรือถูกยกเลิกจากการทำรัฐประหาร แต่มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่เกิดจากการร่างโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญและได้รับการเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนการประกาศใช้

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2549 เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกครั้ง โดยมี พล.อ.สินธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบก (ในขณะนั้น) ทำการยึดอำนาจจากรัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และได้จัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ โดยเลือกตัวแทนจากบุคคลหลากหลายอาชีพ หลากหลายวงการ เมื่อร่างเสร็จแล้วได้จัดให้มีการทำประชามติ เมื่อได้รับเสียงข้างมากจากการทำประชามติ ก็นำขึ้นทูลเกล้าฯเพื่อทรงลงพระปรมาภิไทยเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ก่อนประกาศใช้อย่างเป็นทางการ นับเป็นธรรมมนูญฉบับแรกของไทยที่ผ่านการทำประชามติ เรียกว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

เนื้อหาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ร่างขึ้นโดยใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540เป็นแม่แบบ แล้วทำการแก้ไข ดัดแปลง ปิดจุดบอดต่างๆที่นักการเมืองชอบนำไปใช้เพื่อหาประโยชน์กับตนเองและพวกพ้อง

พบกับ ความรู้รอบตัว และ เรื่องน่ารู้ มากมายได้ทุกวันที่ knowledge2u.com ครับ…

Sponsored Links