Sponsored Links

มงคลชีวิต 38 ประการ มีอะไรบ้าง

มงคลชีวิต 38 ประการ คือหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อความเจริญและความเป็นมงคลต่อชีวิตตนเอง

มงคลชีวิต 38 ประการ ประกอบไปด้วย
ประการที่ 1 ไม่คบคนพาล
ประการที่ 2 คบบัณฑิต
ประการที่ 3 บูชาบุคคลที่ควรบูชา
ประการที่ 4 อยู่ในถิ่นอันสมควร
ประการที่ 5 ทำบุญมาไว้ก่อน
ประการที่ 6 ตั้งตนชอบ
ประการที่ 7 เป็นพหูสูต
ประการที่ 8 รอบรู้ในศิลปะ
ประการที่ 9 มีวินัยที่ดี
ประการที่ 10 มีวาจาอันเป็นสุภาษิต
ประการที่ 11 ดูแลบำรุงบิดามารดา
ประการที่ 12 ดูแลสงเคราะห์บุตร
ประการที่ 13 ดูแลสงเคราะห์ภรรยา (สามี)
ประการที่ 14 ทำการงานไม่ให้คั่งค้าง
ประการที่ 15 ให้ทาน
ประการที่ 16 ปฏิบัติธรรม
ประการที่ 17 ช่วยเหลือสงเคราะห์ญาติ/พี่น้อง
ประการที่ 18 ทำงานที่ไม่มีโทษ
ประการที่ 19 ละเว้นการทำบาป
ประการที่ 20 สำรวมจากการดื่มน้ำเมา
ประการที่ 21 ไม่ดำรงตนอยู่ในความประมาท
ประการที่ 22 มีความเคารพในบุคคลที่ควรเคารพ
ประการที่ 23 มีความถ่อมตน
ประการที่ 24 มีความสันโดษ
ประการที่ 25 มีความกตัญญู
ประการที่ 26 ฟังธรรมตามกาล
ประการที่ 27 มีความอดทน
ประการที่ 28 เป็นผู้ว่าง่าย
ประการที่ 29 ได้เห็นสมณะ
ประการที่ 30 สนทนาธรรมตามกาล
ประการที่ 31 บำเพ็ญตบะ
ประการที่ 32 ประพฤติพรหมจรรย์
ประการที่ 33 เห็นอริยสัจ
ประการที่ 34 ทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน
ประการที่ 35 มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
ประการที่ 36 มีจิตไม่เศร้าโศก
ประการที่ 37 มีจิตปราศจากธุลี
ประการที่ 38 มีจิตเกษม

จะเห็นว่ามงคลชีวิตทั้ง 38 ประการนั้น ไม่ใช่เป็นแต่เพียงมงคลของชีวิตเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องหมายของคนดีอีกด้วย และแน่นอนว่าสังคมส่วนรวมจะมีความสงบสุขร่มเย็นเป็นอย่างมาก หากคนเรายึดถือหลักมงคลชีวิต 38 ประการเป็นที่ยึดเหนี่ยวและหลักปฏิบัติ

Sponsored Links