Sponsored Links

ภาคตะวันออกมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง

ภาคตะวันออก เป็นอีกภาคหนึ่งของประเทศไทยที่มีความสำคัญมากที่สุด

จังหวัดในภาคตะวันออกมีทั้งหมด 7 จังหวัด ดังนี้
1.จังหวัดจันทบุรี
2.จังหวัดฉะเชิงเทรา
3.จังหวัดชลบุรี
4.จังหวัดตราด
5.จังหวัดปราจีนบุรี
6.จังหวัดระยอง
7.จังหวัดสระแก้ว

จังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกคือจังหวัดสระแก้ว โดยมีพื้นที่ 7,195 ตารางกิโลเมตร และจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดคือจังหวัดตราด ซึ่งมีขนาดเพียง 2,819 ตารางกิโลเมตร จังหวัดที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดคือจังหวัดชลบุรี โดยมีจำนวนประชากรจำนวน 1,320,000 คน ในขณะที่จังหวัดตราดมีประชากรน้อยที่สุดเพียง 221,000 คนเท่านั้น

ภาคตะวันออกมีลักษณะทางภูมิศาสตร์แบบผสมผสาน กล่าวคือ มีทั้งที่ราบสูง ที่ราบต่ำและชายทะเล ส่งผลให้ภาคตะวันออกเป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญ อีกทั้งยังเป็นแหลงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนชายทะเลที่มีชื่อเสียงในเวลาเดียวกัน

พบกับ ความรู้รอบตัว และ สาระน่ารู้ มากมายได้ทุกวันที่ knowledge2u.com ครับ…

Sponsored Links