Sponsored Links

บอน สรรพคุณและประโยชน์ของต้นบอน

บอน

บอน มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ตุน บอนหอม บอนจืด บอนเขียว บอนจีนดำ บอนท่า บอนน้ำ บอนหวาน เผือก เป็นต้น จัดเป็นพืชตระกูลเดียวกับเผือก มีถิ่นกำเนิดในเอเชียอาคเนย์ บริเวณเขตที่ราบลุ่มมักพบได้ตามที่ลุ่ม ริมธาร บริเวณน้ำขังตื้นๆ

โดยมีลักษณะเป็นไม้ล้มลุก มีเหง้าทรงกระบอกอยู่ใต้ดิน ใบเดี่ยวรูปหัวใจมีคุณสมบัติไม่เปียกน้ำ ดอกเป็นช่อแท่งเดี่ยวสีเหลืองอ่อนหรือสีเหลืองนวล

คนส่วนใหญ่นิยมนำหัวใต้ดิน ใบอ่อน และก้านอ่อนมาบริโภคเป็นอาหาร แต่เนื่องจากบอนเป็นพืชที่ทำให้เกิดอาการคันได้ ถ้านำมาทำไม่ถูกวิธี จึงควรระมัดระวัง อีกทั้งบอนยังช่วยรักษาฝายชั่ง และแม่น้ำลำคลองไม่ให้ถูกกัดเซาะ

นอกจากนี้บอนยังมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร ใช้รักษาโรคและอาการต่างๆ ได้แก่ แก้ไข้ แก้อาการเจ็บคอ เป็นยาระบาย ขับปัสสาวะ แก้เถาดานในท้อง รักษาแผล แก้พิษแมลงป่อง กำจัดหูด รักษาฝีตะมอย แก้อาการฟกช้ำ ขับน้ำนมสตรี เป็นต้น

Sponsored Links