Sponsored Links

ทศพิธราชธรรม 10 มีอะไรบ้าง

ทศพิธราชธรรม 10 หมายถึง ธรรมะสำหรับพระราชา ธรรมะสำหรับผู้ปกครองหรือเป็นผู้บังคับบัญชา ที่จะพึงประพฤติปฏิบัติต่อคนที่อยู่ใต้ปกครองของตนเอง ให้อยู่อย่างมีความสุขและเสมอภาคกัน

ทศพิธราชธรรม 10 ประกอบไปด้วย
1. ทาน หมายถึง การให้ การช่วยเหลือในสิ่งที่ขาดแคลน
2. ศีล หมายถึง ความประพฤติที่ดีงาม ทั้งกาย วาจาและใจ จนเป็นที่ประจักต์
3. บริจาค หมายถึง การเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อความสุขของส่วนรวม
4. ความซื่อตรง หมายถึง คือ ความซื่อสัตย์ ไม่เป็นคนคดโกง
5. ความอ่อนโยน หมายถึง คือ การมีอัธยาศัยอ่อนโยน น่ารัก น่าเข้าหา
5. ความเพียร หมายถึง ความขยัน ความตั้งใจในการทำงาน
6. ความไม่โกรธ หมายถึง ความไม่แสดงความโกรธโดยง่าย ไม่แสดงอารมณ์ฉุนเฉียวโดยไม่จำเป็น
7. ความไม่เบียดเบียน หมายถึง การไม่เบียดเบียน ไม่เอาเปรียบ
8. ความอดทน หมายถึง การมีความอดทน อดกลั้น ต่อสิ่งทั้งปวง มีติที่ดี
9. ความเที่ยงธรรม หมายถึง ความหนักแน่น ถือความถูกต้องเที่ยงธรรมเป็นหลัก ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง

จะเห็นว่าผู้ปกครองใด หรือผู้บังคับบัญชาผู้ใดยึดหลักทศพิธราชธรรม 10ประการนี้ในการปกครองลูกน้อง ลูกน้องย่อมมีความสุข และสามารถทำงานตอบสนองได้อย่างเต็มที่และเต็มใจ ส่งผลให้หน่วยงานหรือประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองสืบไป

Sponsored Links