Sponsored Links

กกต. คือใคร ทำหน้าที่อะไร

กกต. คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต. หรือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง คือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญอีกแห่งหนึ่ง กกต. หรือ Election Commission of Thailand จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และยังคงอยู่เมื่อมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญปี 2540 และการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แทน

หน้าที่ของ กกต.
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. มีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในการจัดการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นให้มีความเรียบร้อย บริสุทธิ์ยุติธรรม อีกทั้งยังทำหน้าที่แบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา การออกเสียงทำประชามติ อีกทั้งยังทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนพรรคการเมืองอีกด้วย

ที่มาของ กกต.
คณะกรรมการการเลือกตั้ง จะมีจำนวน 5 คน ประกอบไปด้วยประธาน 1 คน และกรรมการการเลือกตั้งอีก 4 คน โดยได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งโดยการคัดเลือกของวุฒิสภา มีวาระดำรงตำแหน่ง 7 ปี และดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

การพ้นตำแหน่งของ กกต.
กกต.ก็เหมือนกับองค์กรอิสระอื่นๆที่จะมีวาระการอยู่ในตำแหน่ง นอกจากการอยู่ครบวาระ 7 ปีแล้ว กกต.ยังพ้นจากตำแหน่งจากสาเหตุอื่นได้ด้วย เช่ย ตาย ลาออก ศาลสั่งให้พ้นจากตำแหน่งและโดนถอดถอนจากออกจากตำแหน่งโดยวุฒิสภา เป็นต้น

จะเห็นว่า กกต.มีความสำคัญมากต่อระบบการเมืองการปกครองของประเทศไทย เพราะเป็นผู้กำหนดเขตและจัดการเลือกตั้ง อันเป็นกระบวนการที่สำคัญในการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนั้นเมื่อใด กกต.จัดการเลือกตั้งขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นระดับใด เพื่อนๆอย่านอนหลับทับสิทธิืนะครับ ^ ^

พบกับ ความรู้รอบตัว และ สาระน่ารู้ มากมายได้ทุกวันที่ knowledge2u.com

Sponsored Links